Kalnačs, J. (2018). Kokmuiža un tās alus darītava

Izdevēji: Kocēnu novada dome un Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

Iespiests Jelgavas tipogrāfijā, ISBN 978-9984-633-44-2

+ vairākaizvērt
Silkāne, V. (2018). Pavirzīšanas iespējas veicināt dalību vēža savlaicīgas atklāšanas programmā. Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas, pp. 190-204

Inovācijas un iltspējīga attīstība Latvijā

Zinātniskā redaktore Dr.sc.soc. Baiba Bela

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 240 lpp.

ISBN 978-9934-18-306-5

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Galvenā redaktore Dr. habil. oec. Baiba Rivža (2018) Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai

ISBN 978-9934-8744-0-6, ISBN 978-9934-8744-1-3

Monogrāfija izdota EKOSOC-LV projekta 5.2.3. “Lauku un reģionālā attīstība zināšanu ekonomikas kontekstā” ietvaros.

Līdzautori:

HESPI vadošā pētniece Dr.oec. Sarmīte Rozentāle

HESPI vadošā pētniece Dr.oec. Agita Līviņa

HESPI vadošais pētnieks Dr.hist. Gatis Krūmiņš

HESPI zinātniskais asistents Mg.oec., Mg.sc.comp. Aigars Andersons

Mg.paed. Vija Melbārde

Mg.oec. Maira Ore

+ vairākaizvērt
Galvenā redaktore Dr. habil. oec. Baiba Rivža (2018) Simtam pāri. Viedā Latvija

Autoru kolektīva monogrāfija "Simtam pāri. Viedā Latvija" ir sagatavota balstoties uz paveikto Valsts pētījumu programmā "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)".

Līdzautori:

HESPI vadošā pētniece Dr.oec. Sarmīte Rozentāle

HESPI vadošā pētniece  Dr.sc.pol.  Feliciana Rajevska

+ vairākaizvērt
Veliverronena L., Grīnfelde I. (2018) Higher education in tourism from the perspective of the Latvian tourism industry

Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", Volume I, May 25th-26th, 2018. 580-589, DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3253

+ vairākaizvērt
Šmitiņa, A. (2018). Student employability and communication during the job recruitment process: The opinions of students and employers

Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", Volume VI, May 25th - 26th, 2018. 494-505, DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3181

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Silkane, V., Davidsone, A., Veliverronena, L. (2018). The role of health literacy in predicting patient satisfaction with health care

Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", Volume VII, May 25th -26th, 2018. 240-250

+ vairākaizvērt
Bucholtz, I. (2018). The social construction of environment in Latvian local newspapers

Proceedings of the 2018 International Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT" No 48 Jelgava, LLU ESAF, 9 11 May 2018, pp. 52-61 DOI: 10.22616/ESRD.2018.068

Pilns teksts teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Gintere, I., Zagorskis, V., Kapenieks, A. (2018). Concepts of E-learning Accessibility Improvement – Codes of New Media Art and User Behaviour Study

10th CSEDU International Conference on Computer Supported Education, Portugal, Madeira, March 15-17. ISBN 978-989-758-291-2, p. 426-431. DOI: 10.5220/0006787304260431 (indexed in Scopus).

Indeksēts SCOPUS.

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Rajevska F., Rajevska O. (2018) (In)effectiveness of the Latvian pension system in addressing t he problem of poverty among the elderly

Proceedings of PenCon 2018 Pensions Conference: “Contemporary problems of intergenerational relations  and pension systems:  a theoretical and empirical perspective “. Lodz, Poland, April 19-20, 2018

+ vairākaizvērt
Cirulis A., Brigmanis-Brigis K. & Zvejnieks G. (2018) Analysis of suitable natural feature computer vision algorithms for augmented reality services

2nd International Conference INNOVATIONS AND CREATIVITY, Liepaja, Latvia, 2018

+ vairākaizvērt
Klepers A. (2018) Problems of tourism destination management in Latvia

Folia Geographica, 16. 46-54. ISSN 1407 – 5229

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Kalnačs, J. (2018). Bezsaimnieka īpašums

Domuzīme, 2018. Nr. 3, ISSN 2256-0408

Cits Medijs

+ vairākaizvērt
Bucholtz, I. (2019). Bridging bonds: Latvian migrants’ interpersonal ties on social networking sites

Media, Culture & Society, 41(1), 104-119. DOI: 10.1177/0163443718764576.

Publikācija pieejama šeit.

Sage Publications Ltd. Indeksēts Scopus.

+ vairākaizvērt
Atbildīgā redaktore Feliciana Rajevska (2018) Sociālās politikas transformācijas līkloči

Iespiests tipogrāfijā Zelta Rudens Printing, 2018

+ vairākaizvērt
Silkane, V., Austers, I. (2018) Health procrastination: The experience of 35-44 years old men

6TH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE SOCIETY. HEALTH. WELFARE, SHS Web of Conferences, Volume 40, DOI: 10.1051/shsconf/20184002007

Konference: 6th International Interdisciplinary Scientific Conference on Society. Health. Welfare

Vieta: Rīgas Tradiņa universitāte

Datums: 2016.gada 23.-25.novembris

Indeksēts Web of Science. Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Rajevska, F., Rajevska, O. (2018). Why the share of small amount pensions is so substantial in Latvia?

6th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE, Riga, Latvia, November 23-25, 2017

SHS Web Conf. Volume 40, 2018

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Kalnačs, J. (2018). Kārlis Padeg`s Red Laugh The High Song of Insanity

Constructing the Memory of War in Visual Culture since 1914: The Eye on War, pp 129-140, ISBN: 978-1-138-50297-0, ISBN: 978-0-203-71138-5, DOI: 10.4324/9780203711385

Izdevējs Routlage, Taylor and Francis Group, New York, London, 2018.gada janvāris

Indeksēts Scopus datubāzē

+ vairākaizvērt
Java, O. (2017) Significance of thinning degraded swamps forest stands in sustainable ecosystem’s development

Aleksandras Sulginskis University. Lithuania, Kaunus, November 23-24. ISSN 1822-3230/ eISSN 2345-0916 DOI: http://doi.org/10.15544/RD.2017.104

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Āboltiņš, A., Priekulis, J., Āboltiņa, B., Melece, L. (2017) Effect of slurry lagoon redesign on reduction of ammonia emission during livestock manure storage

Agronomy Research, 15(5), pp. 1822-1830.

DOI: 10.15159/AR.17.045. Open Access. Indeksēts Scopus datu bāzē. Pilns teksts atrodams šeit.

+ vairākaizvērt