Projekta mērķis ir pētījums informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes jomā un modernās mākslas jomā Latvijā, lai rastu jaunas idejas IKT veicināšanai, balstoties uz mūsdienu kultūras tradīcijām, kas iedibinātas senāk nekā pirms simts gadiem, un kas ietver mūsdienu intelekta pamatkodus.

Projekta mērķis: sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālā servisa sniedzējiem instrumentus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai. Šie instrumenti tiks balstīti uz lietotāju iesaistīšanu un papildu iespēju izstrādi sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Projekta mērķi ir veicināt tūrisma industrijas izaugsmi caur augstāko profesionālo izglītību, pielīdzināt un identificēt zināšanu kopumu, lai Centrālās Baltijas reģiona tūrisma nozare kļūtu par vienotu tūrisma galamērķi. Projekta mērķi tiks sasniegti, līdzsvarojot augstāko izglītību tūrisma nozarē ar tūrisma industrijas un tirgus vajadzībām jaunas studiju programmas izveidē 32 ECTS apjomā.  Somijā, Igaunijā un Latvijā veikto pētījumu rezultāti tiks ieintegrēti klātienes un tiešsaistes studiju programmās. 

Projekta mērķis ir attīstīt tādas kompetences augstāko izglītības iestāžu (AII) absolventiem, kas vislabāk atbilst uzņēmumu vajadzībām Centrālajā Baltijas Reģionā (CBR).

 

Projekta "Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu" mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riska grupas - ilgstošu hronisko slimību slimnieku - integrēšanos atpakaļ darba tirgū un līdz ar to arī sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās dažāda līmeņa IT prasmes.

Projekta mērķis ir radīt tīklu un dalīties ar zināšanām, kas palīdzēs Eiropas un Ziemeļvalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem uzsākt un realizēt internacionalizācijas procesu.

Projekta mērķis ir izveidot nākamās paaudzes datu pārraides tīklu zinātniskās darbības nodrošināšanai un uzlabot informācijas sistēmas valsts zinātniskajās institūcijās un augstskolās.

Projekta INNOLABS “Student innovation labs – a way to sustainable and socially responsible growth” mērķis ir paaugstināt inovāciju procesus Latvijā, Igaunijā un Kiprā, pārņemot partneru pieredzi no Nīderlandes un Dānijas.

Projekta mērķis ir attīstīt vienotu zīmolvedības platformu Baltijas jūras reģiona un tā daļu marketingam, veicināt vienotu identitātes apziņu Baltijas jūras reģionā, kā arī identificēt un popularizēt reģiona dzīvesstilu.

Projekta mērķis ir izstrādāt kopīgu starpdisciplināru maģistra studiju programmu starptautiskajā tūrisma un pasākumu vadībā, kas tiks realizēta trijās Baltijas valstīs, apvienojot piecu valstu zināšanas un kompetenci, lai atbalstītu modernizāciju, internacionalizāciju un inovācijas augstākajā izglītībā.