Erasmus+

 

Projekta mērķis ir palielināt starptautisko sadarbību ar partnervalstīm

Erasmus+

 

Projekta mērķis ir palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti un starptautisko sadarbību programmas valstu ietvaros.

MechaUz: Mehatronikas un robotikas bakalaura studiju programmu modernizācija Uzbekistānā, izmantojot inovatīvas idejas un digitālās tehnoloģijas.

         s a

 

Sveta 2

 

Vidzemes Augstskola laika posmā no 2017.gada septembra līdz 2020.gada martam plāno īstenot Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” projektu “Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija”. Projekta mērķis ir Vidzemes Augstskolas STEM studiju programmu modernizācija atbilstoši ārējās un iekšējās vides faktoru tendencēm pasaulē un Latvijā.

Sveta

 

Vidzemes Augstskola laika posmā no 2017.gada septembra līdz 2020.gada martam īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” projektu “Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai”. Projekta mērķis ir attīstīt Vidzemes Augstskolas zinātnisko infrastruktūru, lai stiprinātu pētniecisko un inovatīvo kapacitāti starptautiskā mērogā, sekmējot nacionāla un Vidzemes reģiona līmeņa viedās specializācijas nozaru attīstību un produktivitātes celšanu, kā arī starptautisku pētniecības projektu un pakalpojumu īstenošanu.

Logo

 

Zinātnieku nakts pasākuma mērķis ir atraktīvā veidā skaidrot un popularizēt zinātnes sasniegumus Valmierā un Vidzemē, ļaut plašākai sabiedrībai ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

 

E+

 

Projekta mērķis ir palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti un starptautisko sadarbību programmas valstu ietvaros.

Boosted

EU

Interreg

 

 

 

Projekta mērķi ir veicināt tūrisma industrijas izaugsmi caur augstāko profesionālo izglītību, pielīdzināt un identificēt zināšanu kopumu, lai Centrālās Baltijas reģiona tūrisma nozare kļūtu par vienotu tūrisma galamērķi. Projekta mērķi tiks sasniegti, līdzsvarojot augstāko izglītību tūrisma nozarē ar tūrisma industrijas un tirgus vajadzībām jaunas studiju programmas izveidē 32 ECTS apjomā.  Somijā, Igaunijā un Latvijā veikto pētījumu rezultāti tiks ieintegrēti klātienes un tiešsaistes studiju programmās. 

Kopš 2019. gada maija Vidzemes Augstskolas eksperti piedalās Latvijas Kultūras akadēmijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (Nr. 8.2.1.0/18/A/18) īstenošanā.

i6e