Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija

PD

 

Aktualizēts 14.12.2019.

 

Projekta mērķis ir iznest zināšanas par mūsdienu mākslu ārpus mākslas subkultūras un atrast veidu, kā tās padarīt vieglāk pieejamas un brīvāk lietojamas arī cilvēkiem bez specifiskas mūsdienu mākslas teorijas izglītības. Projekta problēma ir izteiktā digitālās un Jauno mediju mākslas darbu kodifikācija, kas mantota no modernisma perioda, proti, darbu idejas lielākoties ir intelektuāli stipri noslogotas, nav skatītājam uzskatāmi un vienkārši nolasāmas bez papildus zināšanām, literatūras apguves un autora idejas skaidrojuma.

 

Projektā tiek meklētas jaunās mākslas kodu un ikdienā lietojamo IKT produktu šķērsojuma iespējas. Akcents likts uz “tīrās” mākslas problēmu un jautājumu par to, kā mūsdienu mākslu integrēt plašākā sabiedrībā, kā atvērt mūsdienu mākslas depozītu jeb noslēgto zināšanu bāzi; kā laikmetīgās mākslas kodus jeb slēgtās zīmes pārnest uz citiem IKT laukiem ārpus digitālās un Jauno mediju mākslas, jo tās interesentu skaits ir salīdzinoši neliels un zināšanas par to netiek izmantotas ārpus specifiska sabiedrības loka, līdz ar to var runāt par mākslas segregācijas problēmu. Projekta ietvaros veiktas intervijas ar jaunās mākslas speciālistiem un citām personām, kas strādā IKT produktu un mākslas šķērsošanās telpā, lai rastu problēmas risinājumu, kā arī veikta starpdisciplināra zinātniskā izpēte.

Viena no projektā izmantotajām metodēm ir dizaina pētniecība (Design science research), mūsdienu starpdisciplinārās pētniecības pieeja, kas ļauj izmantot kādas zinātnes informāciju citā nozarē, pārnesot zināšanas un iezīmējot jaunas pētāmās jomas aprises. Tā ir radoša pieeja, kurā tiek aizgūti paņēmieni no tēmai tradicionāli attālas jomas (Gintere, et al., 2018).

 

Projekta ietvaros notiek darbs pie produkta prototipa, kas atrastos starp tīro mākslu un dzīves telpu, iekļaujot tajā laikmetīgās mākslas un mūzikas kodus. Ir uzsākts darbs pie datorspēles nopietnās un mākslas spēļu robežtelpā (Serious game, Art game), ko plānots izstrādāt Vidzemes Augstskolā sadarbībā ar Liepājas universitātes Jauno mediju mākslas pētījumu laboratoriju. Spēles uzdevums ir saskaņot spēlētāju gaumi ar laikmetīgās mākslas paņēmieniem, integrēt un pieradināt plaša mēroga sabiedrības uztveri jaunās mākslas kontekstā, veicināt sabiedrības radošās spējas, to iesaistot mākslas aktivitātēs, un atrast potenciāli jaunus izteiksmes līdzekļus spēlētāju radošās darbības ietvaros. Spēles koncepcija ir inovatīva, ņemot vērā to, ka nopietnās spēles žanrā līdz šim nav izglītojošas spēles par mūsdienu mākslu un mūziku.

 

Projekta publikācijas

Gintere, I. (2020). The Inclusion of Research and Knowledge Transfer in Art Games. Proceedings of the International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2020: Economic Inequality and Well-Being, Riga, 14th-16th May 2020. University of Latvia [accepted to be published].

 

Gintere, I. (2019). A New Digital Art Game: The Art of the Future. Proceedings of the International Scientific Conference “Society, Integration, Education”, May 24th25th, 2019, 4. Rēzekne Academy of Technologies, 346360. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol4.3674.

 

Gintere, I. (2019). Towards a New Digital Game of Contemporary Aesthetics: Research and Knowledge Transfer. Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Technology. Solutions”. Valmiera: Vidzeme University of Applied Sciences. April 25th26th, 2019.

 

Gintere, I., Zagorskis, V., Kapenieks, A. (2018). Concepts of e-Learning Accessibility Improvement – Codes of New Media Art and User Behavior Study. Proceedings of the 10th CSEDU International Conference on Computer Supported Education. Portugal, Madeira, vol. 1, pp. 426-431DOI: 10.5220/0006787304260431. Indexed in Scopus.

 

 

Projekta mērķis ir pētījums informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) zinātnes jomā un modernās mākslas jomā Latvijā, lai rastu jaunas idejas IKT veicināšanai, balstoties uz mūsdienu kultūras tradīcijām, kas iedibinātas senāk nekā pirms simts gadiem, un kas ietver mūsdienu intelekta pamatkodus.

 

Projekta ietvaros tiks radīta metodika IKT produktu veidošanai, izmantojot zināšanas modernisma mākslas teorijā un tās vēlākajā izpausmē postmodernismā, bruģējot ceļu jaunai pieejai kultūrā balstīta digitāla satura veidošanai. Jaunās metodikas izstrādes gaitā paredzēts eksperimentāli radīt IKT struktūras, prototipus un paraugus – intelektuālā kapitāla nesējus, kā arī analizēt esošos produktus. Jaunā IKT metodika sekmēs mūsdienu mākslas zināšanu pārnesi, piegādājot tās IKT jomai. Tādā veidā tiks ietekmēta Latvijas digitālā sabiedrība, kuras zināšanas par mūsdienu mākslu patlaban ir nepietiekamas.

 

Projekta svarīgākais ieguvums būs jauna metodika mākslas kodu integrācijai IKT produktos.

 

Modernisms ir intelektuāla paradigma, kas satur lielu slēptu kodu un atsauču daudzumu. Līdz šim ir veikti pētījumi dizaina zinātnisko pētījumu jomā, tomēr tie īpaši necentrējas ap modernisma ideju potenciālu, kas būtu nododams mūsdienu tehnisko zinātņu jomai. Plānotās darbības ir modernisma tradīciju izpēte, kas ir plaša kriptogrāfijas un slēgtu semantisku kodu piepildīta teritorija, meklējot praktiskus risinājumus mākslas depozīta problēmai.

 

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Projekta vadītāja: ViA docente, HESPI pētniece, dr.art. Ieva Gintere

Projekta veids: ERAF

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2017. - 31.08.2021.

Projekta numurs 1.1.1.2/VIAA/1/16/106

Zinātniskais konsultants: dr.phys. Atis Kapenieks

Sadarbības partneris: Interaktīvā aģentūra Cube.

Sadarbībā ar mākslinieku Kristapu Biteru 

Īstenotās projekta aktivitātes un darbības:

 1. 1.aktivitāte. Situācijas analīze: modernisma kodu šķērsojums ar IKT (zinātnisks seminārs 29.09.2017., 06.12.2017.)
 2. 2.aktivitāte. Padziļinātās intervijas ar laikmetīgās Jauno mediju mākslas pārstāvjiem un IKT speciālistiem (zinātnisks seminārs 24.10.2017.)
 3. 3.aktivitāte. Delfu metode, digitālās mākslas ekspertu intervijas. Rezultātu apraksts, 13.07.2018.
 4. 6.aktivitāte. Dizaina pētniecības metožu izpēte, konferences referāts, 17.03.2018. Gintere, I., Zagorskis, V., Kapenieks, A. (2018). “Concepts of E-learning Accessibility Improvement – Codes of New Media Art and User Behaviour Study”. 10th CSEDU International Conference on Computer Supported Education, proceedings, Portugal, Madeira, March 15-17.
 5. Populārzinātnisks pārskats, 17.05.2018.
 6. 8.aktivitāte. IKT produkta prototipa koncepts (zinātnisks seminārs 23.11.2017. un zinātnisks seminārs 28.05.2018.)
 7. 9.aktivitāte (1). Zinātniska publikācija, 17.03.2018. Gintere, I., Zagorskis, V., Kapenieks, A. (2018). “Concepts of E-learning Accessibility Improvement – Codes of New Media Art and User Behaviour Study”. 10th CSEDU International Conference on Computer Supported Education, proceedings, Portugal, Madeira, March 15-17, vol. 1, pp. 426-431. Indeksēts Scopus.
 8. 9.aktivitāte (2). IKT produkta (mākslas datorspēles) dizaina paraugs. Spēle top sadarbībā ar mākslinieku Kristapu Biteru (01.10.2018.).
 9. 10.aktivitāte. Projekta ētikas kodekss (13.07.2018.)
 10. 12.aktivitāte. Pētījuma gaitas plāna atjaunošana (13.07.2018.)
 11. Populārzinātnisks pārskats (2), 31.08.2018.