Latvijas tūrisma intelekts

PD

 

Aktualizēts 30.06.2019.

Projekta mērķis: izmantojot IKT jomas attīstības priekšrocības un lielo datu apstrādes iespējas, radīt ar ĢIS risinājumiem saistītu tūrisma intelekta platformu regulāras un daudzveidīgas tirgus informācija analīzei un attīstības tendenču prognozēšanai Baltijas mērogā Latvijas tūrisma nozares konkurētspējas uzlabošanai eksporta tirgos, vienlaikus dodot pienesumu reģionālās attīstības veicināšanā.

Latvijas tūrisma intelekts (Tourism Intelligence Latvia) (saīsināti: TourInteLV) ir projekts, kas iesaista kopdarbības pētniecību integrētu vienotā IKT platformā ar GIS telpiskās izpētes un kartogrāfiskās vizualizācijas risinājumiem, sociālo zinātņu un sarežģītības zinātnes pamatni, lai dotu iespēju tūrismā iesaistītajām pusēm pieņemt stratēģiski pamatotus lēmumus to konkurētspējas kāpināšanai. Digitālā pasaule ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) saziņu rada jaunas iespējas informācijas pielietojumam, kas papildina līdzšinējo tradicionālo valsts statistiku. TourInteLV paredz Baltijas valstu mēroga lielo datu automatizētu apkopošanu tūrisma savienojamības un kopsakarību padziļinātai izpētei, veidojot arī jaunas interaktivitātes formas un iespējamu galamērķa pārvaldes organizāciju iesaisti datu ziņošanā.

Paredzēts izveidot vienotu tirgus datu intelekta platformu, kas balstās uz socitehniskas sistēmas modelēšanas bāzes. Tā būtu plaši pielietojama gan dažāda mēroga tūrisma galamērķu līmenī, gan tūrisma komersantiem paplašinot labuma guvēju loku līdz visaptverošam nozares saistīto jomu līmenim. TourInteLV viena no priekšrocībām ir nākotnes tendenču prognozēšanas iespēja, kas balstīsies uz precīzi segmentētu datu atlasi. Dati no jau esošajiem statistikas resursiem plašākā Baltijas līmenī, publiski pieejamās viesnīcu pasūtināšanas vietnes un tur publicētie kvalitātes reitingi, biļešu tirdzniecības vietu statistika, ģeolokācijas dati sniedz plašas iespējas daudz padziļinātākai tūrisma plūsmas norišu izpētei laikā un telpā. To kombinējot ar ĢIS telpiskās analīzes un kartogrāfiskās vizualizācijas risinājumiem rodas prioritāro viedās specializācijas jomu radītās priekšrocības par tradicionālu uzskatītas starpdisciplināras nozares attīstībai.

Plānotie rezultāti:

Ieviests starptautiski un nozarē apspriests pētnieciskais projekts ar aktuālu teorētisko pamatojumu problēmas risinājumam. Izveidots ar liela apjoma datu precīzu iesaisti veidots, zinātniski pamatots un praktiski pielietojams socio-tehniskas sistēmas modelis un IKT risinājums ar praktisku pielietojumu.

 

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Projekta vadītājs: ViA docents Andris Klepers (andris.klepers@va.lv)

Projekta veids: ERAF

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2017. - 31.08.2020.

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/100

Īstenotās projekta aktivitātes un darbības:

 1. Populārzinātniskais pārskats par periodu no 01.09.2017. - 28.02.2018.
 2. Dalība ESRI konferencē, ArcGIS pielietojums - inovācijas un prakse. Rīga. (05.09.2017.)
 3. Uzstāšanās starptautiskajā konferencē "Tourism in Protected Areas”, (Igaunijā) ar ziņojumu “Tūrisms un dabas aizsardzība: Gaujas NP tūrisma klasteris” (15.09.2017.)
 4. Īstenots starptautiskās mobilitātes brauciens uz Īriju par tūrisma galamērķu pārvaldību un mazo uzņēmēju konkurētspējas veicināšanu, privāto-publisko pārvaldību (Septembris 2017)
 5. Īstenots starptautiskās mobilitātes brauciens uz Nīderlandi, uzstāšanās ar ziņojumu “Lielo datu iesaiste tūrisma galamērķu pārvaldībā”. Pieredzes gūšana par lielo datu iesaisti pētniecībā, monitoringā un lietišķu problēmu risināšanā.  ICT pielietojums tūrisma galamērķu pārvaldībā, zīmolvedība un stratēģijas. (Oktobris 2017)
 6. Uzstāšanās Daugavas lejteces tūrisma forumā ar ziņojumu “Tūrisma mārketings, tendences, sociālo tīklu mārketings” (05.10.2017.)
 7. Uzstāšanās konferencē “Rāznas Nacionālā parka pirmie 10 gadi” ar ziņojumu “Rāznas Nacionālā parka kā vienota tūrisma galamērķa attīstība: izaicinājumi un iespējas” (23.11.2017.)
 8. Dalība profesionālās pilnveides kursos darbam ar IBM SPSS Modeler (novembris 2017)
 9. Uzstāšanā starptautiskajā tūrisma konferencē “Know your neighbour” Elvā, Igaunijā ar ziņojumu “Strategic view to Latvian visitors in South-Estonian context” (06.12.2017.).
 10. Īstenota starptautiskās pēc-doktorantu pētniecības mobilitāte: mēnesis Austrumsomijas Universitātes Tūrisma pētniecības centrā (Februāris 2018).
 11. Īstenoti profesionālās pilnveides kursi GIS programmatūras darbības apguvē (sadarbībā ar Envirotech SIA) (Janvāris 2018).
 12. Dalība LU 76. zinātniskā konferencē ar ziņojumu: “Latvijas lauku viensēta un ainavas kvalitāte dabas daudzveidības kontekstā.”’(31.01.2018.).
 13. Vieslekciju vadīšana starptautiskās maģistratūras studentiem Austrumsomijas Universitātē studiju kursā "Aktuālās pētījumu metodes tūrismā". (Februāris 2018).
 14. Publicēts zinātniskais raksts: Klepers, A. (2018). Problems of tourism destination management in Latvia. Folia Geographica, (16), 46-54
 15. Dalība Gaujas NP tūrisma klastera kopsapulcē. (13.03.2018.)
 16. Uzstāšanās Latvijas Ģeogrāfijas biedrības kopsapulcē ar ziņojumu “Latvijas lauku viensētu ģeogrāfija” (24.03.2018.).
 17. Dalība HESPI Institūta pētnieku publiskajā zinātniskajā pasākumā ar post-doc projekta starprezultātu prezentēšanu (26.04.2018.).
 18. Dalība zinātniskajā seminārā ar ziņojumu par lielo datu iesaistes risinājumiem tūrisma pārvaldībai (28.05.2018.)
 19. Izpildīti kritēriji asociētā profesora – akadēmiskā amata statusa iegūšanai (Maijs 2018)
 20. Īstenoti profesionālās pilnveides kursi “Acu skatiena izsekošanas tehnoloģiju pielietojums pētniecībā” sadarbībā ar TOBII Pro un VIA Zināšanu un tehnoloģiju centru. (4-5.06.2018.)
 21. Uzstāšanās zinātniski lietišķajā konferencē “Iespējas un izaicinājumi — dzīve nacionālajos parkos un citās dabas teritorijās”, Slīteres NP ar ziņojumu  (08.07.2018).
 22. Publicēts zinātniskais raksts: Ruskule, A., Klepers, A, & Veidemane, K. (2018). Mapping and assessment of cultural ecosystem services of Latvian coastal areas. One Ecosystem. DOI: 10.3897/oneeco.3.e25499 (Augusts 2018).
 23. Populārzinātnisks pārskats par periodu no 01.03.2018.-31.08.2018.
 24. Dalība 4.starptautiskajā konferencē “GIS and Remote Sensing” Berlīnē (Vācijā), uzstāšanās ar referātu “Spatial Analysis of Tourism Places in Post-Soviet Contexts: Tourist Destinations of Baltic States” un tēžu publikācijas aizstāvēšana, tematiskās sesijas vadīšana (27.-28.09.2018.).
 25. Dalība Enter Gauja tūrisma galamērķa - klastera vadības grupas sēdē Līgatnē (10.10.2018.).
 26. Dalība GIS tehnoloģiju starptautiskajā lietišķajā konferencē “Baltic ESRI User Conference” Rīgā (17.10.2018.).
 27. Dalība starptautiskajā tūrisma konferencē “Tūrisma izglītības izcilību meklējot. Augstskolu un nozares sadarbības perspektīva.” Valmierā. Sekcijas “Inovatīvas pieejas augstākajai izglītībai tūrismā un nozares iesaiste studiju procesā” vadītājs (25.10.2018.).
 28. Dalība Vidzemes tūrisma asociācijas reģiona tūrisma stratēģijas seminārā Valmierā (01.11.2018.).
 29. Dalība Baltijas jūras reģiona Tūrisma forumā Rīgā (15.11.2018.).
 30. Dalība Gaujas NP tūrisma biedrības - klastera kopsapulcē Krimuldā (28.11.2018.).
 31. Dalība starptautiskajā Ģeogrāfisko Informācijas tehnoloģiju GIT konferencē Rīgā (07.12.2018.).
 32. Lekcija “Kokneses novada konkurētspēja tūrismā: pašvaldības un uzņēmēju stratēģijas” Kokneses novada tūrisma attīstībā iesaistītajām pusēm (11.12.2018.).
 33. Tūrisma studiju maģistru darbu vadīšana (3) par viediem risinājumiem tūrisma galamērķu attīstībai (2018/2019).
 34. Līdzdalība "Tūrisma Likums" formulējumu precizēšanā un likuma grozījumu ieviešanā (Decembris, 2018).
 35. Līdzdalība priekšizpētes datu apkopojumā un pētījuma veikšanā Latvijas tūrisma attīstības vadlīnijām 2021-2027. (sākot no 2018.gada decembra).
 36. Teorētiskās bāzes ziņojums alternatīvo datu izmantošanai tūrisma monitorēšanai, plānošanai un prognozēšanai vietējos tūrisma galamērķos.