Koka ēku celtniecība un ekobūves – inovatīvi risinājumi dzīvei saskaņā ar dabu!

Ja esi uzņēmīgs un mērķtiecīgs, Tev interesē videi draudzīgu risinājumu izmantošana efektīvas celtniecības nolūkos, tad šī studiju programma ir domāta tieši Tev!

Studiju programmas mērķis ir sagatavot zinošus būvdarbu vadītājus darbam vienā no galvenajām un pelnošākajām tautsaimniecības nozarēm – celtniecībā. Tā ir iespēja 2,5 gadu laikā  iegūt 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību un 4.līmeņa profesionālo kvalifikāciju Būvdarbu vadītājs.

Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas tiek apgūtas studiju programmā

  • Atbildīgi un patstāvīgi veikt būvdarbu vadītāja pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības tiesību normām būvniecības jomā;
  • Veikt būvdarbu operatīvo vadību, koordinēt būvniecības dalībnieku darbu;
  • Plānot būvobjekta realizāciju atbilstoši būvprojektam, novērtēt projekta dokumentāciju;
  • Novērtēt un analizēt objekta būvniecības ekonomiskos faktorus;
  • Projektēt būvdarbu organizēšanu, plānot un vadīt būvdarbus, spēt organizēt būvobjekta pastāvīgo  nodrošinājumu;
  • Kontrolēt izpildīto būvdarbu apmaksu;
  • Nodrošināt un kontrolēt vides aizsardzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu;
  • Izmantot aprēķinu metodes un speciālās datorprogrammas.

 

Studējot Vidzemes Augstskolā, var iegūt rītdienai atbilstošu, uz praktiskajām zināšanām un pieredzi balstītu izglītību būvniecībā. Mūsu pievienotā vērtība – padziļinātas zināšanas koka ēku būvniecībā un ražošanā, būvju energoefektivitātē un ilgtspējā. Piedāvājam radošu, nepārtrauktā pilnveidē veidotu studiju procesu.
Dace Krutova
Arhitektūras un būvniecības studiju virziena direktore
IZGLĪTĪBA

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

būvdarbu vadītājs (4. līmeņa profesionālā kvalifikācija)

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

 līdz 2021. gada 31. decembrim

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

2,5 gadi (5 semestri)

Budžeta vietu skaits 2019./2020. ak.g.

20 - dienas/vakara studijām;
 

Studiju maksa 2019./2020. ak.g.

EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 3895)

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

CE rezultāti (Svešvaloda*^ Matemātika)

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda, matemātika/ algebra un ģeometrija, fizika vai ķīmija

ieskaite vai eksāmens informātikā (nav obligāta prasība!).

Konkursā jāiegūst vismaz 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati/ ekonomika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val