Studiju programmas mērķis:

Veicināt informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozares attīstību un veidot konkurētspējīgu starptautiska līmeņa jauno zinātnieku paaudzi, kas spētu ieviest tautsaimniecībā jaunākās zinātniskās atziņas sistēmu modelēšanā, panākot ražotās produkcijas un pakalpojumu augstu kvalitāti, kā arī veicinātu konkurenci akadēmiskā personāla vidū, sekmējot paaudžu maiņu Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās.

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Inženierzinātņu doktora grāds Informācijas tehnoloģijas nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē (Dr.sc.ing.)

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2022. gada 31. decembrim*

* visas ViA bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas starptautiskajā studiju programmu izvērtēšanā ir ieguvušas augstāko novērtējumu. Šis novērtējums ir iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijai studiju virzienu un studiju programmu akreditācijai, kas liek secināt, ka visi ViA studiju virzieni un studiju programmas tiks akreditētas uz 6 gadiem.

PAPILDUS IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 - iespējamā promocijas darba anotācija; ***
 - zinātnisko un akadēmisko publikāciju saraksts;
- pases kopija (uzrādot oriģinālu);
 - iepriekšējo izglītību apliecinošs dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu).

*** ne vairāk kā  viena A4 formāta lapa, kuru ir parakstījuši gan imatrikulējamā persona, gan iespējamais promocijas darba zinātniskais vadītājs.

BUDŽETA VIETU SKAITS 2020./2021. AK.G.

2

STUDIJU MAKSA 2020./2021. AK.G.

EUR 6835 (kopējā studiju maksa EUR 20505)

STUDIJU ILGUMS

3 gadi

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Maģistra grāds Sociotehnisko sistēmu modelēšanā vai informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnē vai citās dabas zinātnēs. **

** studiju laikā apgūta matemātiskā un/vai imitāciju modelēšanā.

Paredzemā promocijas darba tematikai ir jāatbilst zinātnes apakšnozarei un doktora studiju programmas pielietojuma videi.

Vismaz viena starptautiski recenzēta un starptautiski pieejamās indeksējamās datu bāzēs ietverta zinātniska publikācija, kas attiecināma uz doktoranta zinātniskā darba tēmu.

Promocijas darbs

DACE AIZSTRAUTA tēma "Integrētais tehnoloģiju pieņemšanas un ilgtspējas novērtēšanas modelis".

Zinātnes nozare, apakšnozare - Informācijas tehnoloģijas, sistēmu analīze, modelēšana, projektēšana

Zinātniskais vadītājs - Prof., Dr.sc.ing. Egils Ginters

Aizstāvēšanas gads - 2019

Darbs tiešsaistē apskatāms šeit