Mehatronika ir atzīta par vienu no desmit jaunajām tehnoloģijām, kas mainīs pasauli!

STUDIJU PROGRAMMAS PAMATSATURS
Studiju programmā ietverts mūsdienu darba tirgū pieprasītu zināšanu, prasmju un iemaņu kopums – mehatronisko iekārtu projektēšana, mehatronisko iekārtu uzbūve un ekspluatācija, elektrotehnisko, elektronisko un automātikas elementu pielietošana, datortehnikas pielietošana mehatroniskās sistēmās, PLK pielietošana un programmēšana, svešvalodu zināšanas, prasmi strādāt komandā u.c. Programmā tiek likts uzsvars uz lietišķo zināšanu apguvi ar praktisko nodarbību, mācību prakšu un kvalifikācijas darba starpniecību.

MŪSDIENĪGAS LABORATORIJAS:

Elektrotehnikas un elektronikas

laboratorija;

Mehatronikas laboratorija;

Atjaunojamās enerğijas

un energoefektivitātes laboratorija.

Šodien grūti iedomāties kādu tehnikas nozari, kurā nebūtu mehānismi un mehāniskas sistēmas ar elektronikas un datortehnikas pielietojumu. Pēc Mehatronikas bakalaura studiju programmas apgūšanas absolvents var strādāt par mehatronisko sistēmu izstrādes un ekspulatācijas inženieri dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos, kuros tiek veikta mehatronisko sistēmu izstrāde, projektēšana un tehnoloģisko procesu automatizācija, kā arī uzņēmumos, kuros tiek veikta elektrotehnisku iekārtu vadība ar integrētās elektronikas un datortehnikas pielietošanā.
Mg. ing. Valdis Vīksna
STUDIJU PROGRAMMAS IZSTRĀDĀTĀJS
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

profesionālais bakalaura grāds mehatronikā

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

mehatronikas inženieris

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2022. gada 31. decembrim

STUDIJU VEIDS

Pilna laika

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2019./2020. AK.G.

20- dienas/vakara studijām

STUDIJU MAKSA 2019./2020. AK.G.

EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 6232)

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

CE: Svešvaloda*^, Matemātika

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: matemātika/ algebra un ģeometrija, informātika / lietišķā informātika, vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs** 

Ieskaite vai eksāmens informātikā.

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati/ ekonomika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

** - līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012. gada – CE latviešu valodā