Studē informācijas tehnoloģijas ViA un ej kopsolī ar laiku!

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus – programmēšanas inženierus profesionālai darbībai informācijas tehnoloģiju nozarē, kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām un kuri spētu uzņemties šīs profesijas standartā noteiktos pienākumus un veikt uzdevumus, lai izpildītu šos pienākumus. Tās ir iegūtas praktiskās zināšanas datorprogrammu plānošanā, izstrādē un ieviešanā organizācijā.

Studiju programmā iespējams specializēties šādās jomās – “KIBERDROŠĪBA UN PROGRAMMĒŠANA”  vai “VIRTUĀLĀS REALITĀTES UN MOBILO SISTĒMU IZSTRĀDE”. 

No 2017.gada studentiem ir unikāla iespēja izvēlēties divas līdzvērtīgas, tomēr atšķirīgas specializācijas. Šīs specializācijas ir izvēlētas, pamatojoties uz nozares pieprasījumu un attīstības perspektīvu, tās veicinās konkurētspējīgu zināšanu un prasmju apguvi. Informācijas tehnoloģiju uzņēmumi atzinīgi novērtē Vidzemes Augstskolas studentus un absolventus kā labi pieprasītus speciālistus. Vidzemes Augstskola ir lieliska vieta studijām.
Mg.sc.comp. Mairita Zaķe
Studiju virziena direktore
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālā bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Programmēšanas inženieris 

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2022. gada 31. decembrim

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

 

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri) pilna laika studijām

5 gadi (10 semestri) nepilna laika studijām

BUDŽETA VIETU SKAITS 2020./2021. AK.G.

Specializācija "Kiberdrošība un programmēšana"- 30 

Specializācija "Virtuālās realitātes un mobilo sistēmu izstrāde"-   30 

STUDIJU MAKSA 2020./2021. AK.G.

EUR 1558  (kopējā studiju maksa EUR 6232) pilna laika studijām;

EUR 1209 (kopējā studiju maksa EUR 6045) nepilna laika studijām

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

CE: Svešvaloda*^, Matemātika

CE rezultāti;

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: matemātika/ algebra un ģeometrija, informātika / lietišķā informātika, vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs***;

Ieskaite vai eksāmens informātikā (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1. - 3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati / ekonomika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu

*** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c.  

UZŅEMŠANA

Pieteikšanās studijām no 29. JŪNIJA līdz 14. JŪLIJAM

Papilduzņemšana no 28. JŪLIJA līdz 6. AUGUSTAM
Pieteikšanās norisinās klātienē Cēsu ielā 4, Valmierā no plkst. 10:00 līdz 13:00.

Uzņemšana uz atlikušajām studiju vietām tiks organizēta no 10. līdz 20. AUGUSTAM

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.