Līga Cvetkova

Mg.philol.
HESPI direktora asistente
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

liga.cvetkova[at]va.lv

(ilgstošā prombūtnē)

29456089