Vidzemes Augstskolas studenti apgūst datorprogrammu “Tildes Jumis” un “Zalktis”

Studiju programmā "Biznesa vadība" kursā “Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas”  līdz ar studiju gada noslēgumu ir veiksmīgi aizvadītas abu datorprogrammu “Tildes Jumis” un “Zalktis” apmācības.

Jau vairākus gadus Vidzemes Augstskolai (ViA) ir veiksmīga sadarbība ar grāmatvedības datorprogrammu izstrādātājiem "Zalktis" un "Tildes Jumis", kas ViA apmācībai piedāvā bezmaksas licences. Tas palīdz studentiem attīstīt tādas kompetences kā spēju patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt finanšu informāciju un to izmantot vadības lēmumu pieņemšanā, spēju lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai, apgūt prasmes uzņēmuma saimniecisko operāciju, nodokļu uzskaitē un pareizā atspoguļošanā pārskatos.

Līdz šim studenti atzinīgi ir novērtējuši studiju procesā iegūtās prasmes darbā ar datorprogrammām. “Katra no šīm programmām piedāvā dažādas iespējas. Tās arī studiju kursa ietvaros tika pietiekoši labi izkoptas, lai arī tagad varētu patstāvīgi strādāt,” atzīst studiju programmas “Biznesa vadība” 1.kursa studente Paula.

“Darbs ar grāmatvedības datorprogrammām studentiem palīdz labāk uztvert visai sarežģīto finanšu grāmatvedības teoriju, attīstīt analītiskās iemaņas un prasmes orientēties uzņēmuma grāmatvedības reģistros un gada pārskatos sniegtajā finanšu informācijā, izveidot pārliecību, ka, kļūstot par uzņēmējiem, studenti spēs veiksmīgi patstāvīgi lietot informācijas tehnoloģijas savas saimnieciskās darbības veikšanai”, stāsta Vidzemes Augstskolas lektore Maira Ore.