Vidzemes Augstskolas docētāji stažējas pie komersantiem

Projekta “Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība” ietvaros Vidzemes Augstskolas (ViA) docētājiem ir iespēja stažēties pie Latvijas komersantiem - SiA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta", SiA "Cognitio it", SiA "Infoera Latvia", SiA "O!Latvija", SiA "Risinājums I" un citiem.

1

 

Akadēmiskā personāla stažēšanās laikā gūta pieredze un atziņas tiks analizētas studiju virzienu padomēs, integrētas studiju programmu saturā, kā arī izglītības inovāciju konferencēs un diskusijās ar nozares kolēģiem. Docētāju gūtā pieredze un atziņas veidos ciešāku sadarbību starp augstskolas studiju virzieniem un industriju studiju programmu izstrādē, kursu kvalitātes uzlabošanā un pētniecībā.  Projekta ietvaros stažēties pie komersanta būs iespējams 32 docētājiem, tādejādi dziļāk izprotot teorijas sasaisti ar praktiski risināmām problēmām mūsdienu uzņēmumos. Šobrīd stažēšanos uzsākuši jau pieci ViA docētāji.

“Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība” projekta mērķis ir stiprināt ViA akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās. Projektā plānota cilvēkresursu attīstība, pilnveidojot kompetenci profesionālajā angļu valodā, sadarbības kompetenci ar industriju, akadēmiskā personāla līderību, mūsdienīgu izpratni par digitālā laikmeta izaicinājumiem un attīstot profesionālo pieredzi industriālajā vidē saskaņā ar ViA stratēģiju, veicinot zināšanu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību reģionālā un nacionālā līmenī, nodrošinot privāto un publisko sektoru ar augsta līmeņa profesionāļiem, kā arī veicot pētniecību sabiedriski aktuālu problēmu risināšanai.

Īstenojot projektu tiks paaugstinātas akadēmiskā personāla kompetence angļu valodā studiju un zinātniskiem mērķiem, profesionālā kompetence, kompetence līderības un digitālo tehnoloģiju izmantošanai studiju kvalitātes paaugstināšanai, un jaunradītas darba vietas piesaistot kvalitatīvu akadēmisko personālu.

Galvenās projekta aktivitātes:

  1. Apmācību kursi akadēmiskajam personālam stratēģiskās specializācijas jomās - akadēmiskā personāla līderības, sadarbības kompetence ar industriju un mūsdienīgas izpratnes par digitālā laikmeta izaicinājumiem attīstībai;
  2. Apmācību kursi akadēmiskajam personālam profesionālajā angļu valodā;
  3. Akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersanta;
  4. Ārvalstu docētāju un doktorantu iesaiste akadēmiskā darbā.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu laika posmā no 2018.gada 6.novembra līdz 2021.gada 31.maijam, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/012.

 

Informāciju sagatavoja:

Daina Ezertēva,

ViA Studiju IS vadītāja,

 26182255, daina.ezerteva@va.lv