Vidzemes Augstskolā atklās jaunizveidoto UNESCO katedru “Biosfēra un cilvēks”

Ar mērķi veicināt biosfēras rezervāta idejas izpratni sabiedrībā, un stiprināt iesaistīto pušu sadarbību šī koncepta pilnīgākā iedzīvināšanā, Latvijā izveidota starptautiski atzīta UNESCO katedra “Biosfēra un cilvēks” Vidzemes Augstskolā. Tās atklāšana notiks ceturtdien, 7. februārī, Valmierā.

“Vidzemē atrodas Latvijā vienīgais biosfēras rezervāts “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts”, kura tiešais pārvaldītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde (DAP). Ar rezervāta pārvaldītāju Vidzemes Augstskolai ir izveidojusies cieša sadarbība jau kopš 2006. gada, organizējot kopīgu starptautisku zinātnisku konferenci. Ilgstošā sadarbība, īstenojot pētniecību, sadarbību ar pašvaldībām un uzņēmējiem, kā arī apzinoties to, ka izpratne par biosfēras rezervātu sabiedrībā ir neliela, bija pamats UNESCO katedras “Biosfēra un cilvēks” izveidošanai Vidzemes Augstskolā. Katedra tika apstiprināta UNESCO/UNITWIN katedru programmā un šī gada janvārī tika parakstīts sadarbības līgums starp Vidzemes Augstskolu un UNESCO,” stāsta jaunizveidotās katedras vadītāja Agita Līviņa.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zinātnes sektora vadītāja Sarmīte Pulste norāda, „UNESCO katedra Vidzemes Augstskolā, kuras pārziņā būs vides jautājumi, sekmēs pētniecības plašāku iesaisti bioloģiskās daudzveidības labā pārvaldībā un veicinās Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta kā ilgtspējīgas attīstības un inovāciju teritorijas attīstību."

Rolands Auziņš DAP Vidzemes reģionālās administrācijas vadītājs: “Biosfēras rezervēta mērķu sasniegšanai, nepieciešama cieša valsts, pašvaldību, nevalstisko un izglītības iestāžu sadarbība. Jaunizveidotā katedra Vidzemes Augstskolā ir spilgts šādas sadarbības piemērs, kurš veicinās zināšanas par līdzsvaru dabas daudzveidības saglabāšanā, ekonomiskās attīstības veicināšanā un kultūras vērtību saglabāšanā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā."

Katedras atklāšanas pasākums notiks Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes sēdē klātesot iesaistītajām institūcijām un pašvaldībām, kuras darbojas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā. Atklāšanas pasākumā būs ieskats jau paveiktajos darbos 2018. gadā (vietējo iedzīvotāju aptaujas rezultāti salīdzinājumā ar 2007. gadu par vietējo redzējumu teritorijas attīstībā un attieksmi par ilgtspēju, sadarbība ar Igauniju) un plānotajos darbos nākamajos četros gados līdz 2021. gadam. Katedras darbība ir vērsta Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, īpaši uzsverot:

  • Izglītību par biosfēras rezervāta konceptu plašākai sabiedrībai, izceļot bioloģisko daudzveidību un mantojumu ilgtspējīgas ekonomikas attīstībā;
  • Starpdisciplinaritātes stiprināšanu starp iesaistītajām pusē, t.sk. pētniekiem;
  • Vietējās kopienas iesaistīšanu biosfēras rezervāta koncepta uzturēšanā.

Īstermiņa mērķi ietver biosfēras rezervāta pārvaldības modeļu izpēti, tiltu stiprināšanu starp iesaistītajām pusēm, apmācības materiālu izstrādi par ģeogrāfiju, mantojumu, zīmolvedību, apmeklētāju vadību biosfēras rezervātā un ilgtspējīgu produktu/pakalpojumu ideju izstrādi.

UNESCO/UNITWIN katedru programma nodibināta 1992. gadā, un tajā darbojas vairāk nekā 700 katedras 116 valstīs. Programma sekmē starptautisku sadarbību starp augstskolām un stiprina institucionālās spējas, zināšanu apmaiņu un sadarbību. UNESCO savā stratēģijā saskata UNESCO katedru tīklu kā nozīmīgu sadarbības partneri ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Latvijā ir nodibinātas piecas UNESCO katedras. Tās ir divas katedras Latvijas Universitātē par piekrastes ilgtspējīgas attīstību un medijpratības un informācijpratības jautājumiem. Latvijas Kultūras akadēmijā darbojas nemateriālā kultūras mantojuma tiesībām un politikai veltīta UNESCO katedra. Savukārt, Daugavpils Universitātes UNESCO katedra specializējas skolotāju izglītības un tālākizglītības jomā.

1997. gada Latvijā tika nodibināts Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, kas iekļauts UNESCO Starptautiskajā biosfēras rezervātu tīklā. Teritorija aptver 457 708 hektārus sauszemes un 17 806 hektārus jūras akvatorijas, kurās starptautiski nozīmīgas dabas un ainaviskās vērtības tiek saglabātas, nodrošinot ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta mērķis nacionālā un starptautiskā nozīmē ir sasniegt līdzsvaru dabas daudzveidības aizsardzībā, ekonomiskās attīstības veicināšanā un kultūras vērtību saglabāšanā.